Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử

Tả quân Lê Văn Duyệt - Lược sử

 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 01 – Trận máu lửa ở biển Thi Nại
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 02 – Từ chức Thái giám đến ngày thất thủ Gia Định lần thứ nhất
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 03 – Ở Phú Quốc vào Gia Định, lại ở Gia Định ra Phú Quốc
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 04 – Vua tôi gặp nhau
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 05 – Bước gian hiểm trên con đường Vân Dã – Thi Giang
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 06 – Ba năm ở Xiêm
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 07 – Dự vào đạo quân Thần Sách
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 08 – Giải vây thành Diên Khánh
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 09 – Trái núi trước mặt – Chén rượu trên bành voi
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 10 – Hạ thành Phú Xuân
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 11 – Đánh thành Qui Nhơn
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 12 – Kéo quân ra Bắc
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 13 – Dẹp mọi Thạch Bích
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 14 – Dựng lại ngôi vua Chân Lạp, dỗ dành nhân dân Gia Định
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 15 – Tố cáo án Nguyễn Văn Thuyên
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 16 – Kinh lược hạt Thanh, Nghệ
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 17 – Coi đất Gia Định
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 18 – Ân điển của hai vua Gia Long, Minh Mạng đối với Duyệt và nhà Duyệt
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 19 – Lời buộc án của triều Minh Mạng
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 20 – Dật sự