Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập 1818

Trịnh Hoài Đức - Cấn Trai thi tập 1818

 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 000 – Tự đề tựa
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 001 – Liên
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 002 – Xuân nhật án khởi
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 003 – Giang nguyệt đồng Ngô Nhữ Sơn thư hoài
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 004 – Loạn hậu quy
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 005 – Loạn hậu cửu nhật đăng Mai khâu
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 006 – Dĩ Vũ Di trà tặng Ngô Nhữ Sơn
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 007 – Mai khâu vãn thiếu
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 008 – Tửu điếm xuân du
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 009 – Tống Ngô Nhữ Sơn chi Quảng Đông
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 010 – Đề Ngô Tùng Chu u cư
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 011 – Phỏng Bùi Độn am tịch thiên mê lộ khẩu chiếm
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 012 – Nguyên đán khách Cao Miên quốc
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 013 – Khách Cao Miên quốc ký hoài Diệp Minh Phụng Kỳ Sơn
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 014 – Đề Trần tướng quân miếu
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 015 – Thương loạn
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 016 – Đề đồng hương Hứa Hoa Phong tiền bối lữ địa tân trạch thành nhưng khai giáo quán
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 017 – Cửu cư Chân Lạp
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 018 – Thu dạ đồng cố nhân thoại cựu bộ cổ vận
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 019 – Đồng Quảng Đông Võ Trường ôn đăng Mai khâu thưởng nam mai
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 020 – Chân Lạp ký hoài Hứa Hoa Phong
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 021 – Khách chí bộ cổ vận
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 022 – Điếu nữ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 023 – Kim Ngân ngư
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 024 – Thu nhật khách trung tác
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 025 – Hoài nội
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 026 – Ký hoài Hoàng Ngọc Uẩn Hối Sơn Chân Lạp hành
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 027 – Khốc Trần Nam Lai
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 028 – Thương nhân phụ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 029 – Manh kỹ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 030 – Long Tịch thôn cư tạp vịnh
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 031 – Đông Tùng
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 032 – Bệnh trung đắc Hoàng Hối Sơn bệnh tín đề ký
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 033 – Tống Lương Sán Triều quy Quảng Đông
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 034 – Tàn Tuyết
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 035 – Kính trung mỹ nhân
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 036 – Mỹ nhân lý tranh
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 037 – Mỹ nhân hiểu khởi
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 038 – Mỹ nhân bệnh khởi
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 039 – Giang thôn hiểu thị
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 040 – Điền gia thu vũ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 041 – Tái phỏng Nguyễn Ngân Sinh bất ngộ đề ký
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 042 – Hữu sở tư
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 043 – Bệnh hậu sở ký
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 044 – Mãi hoa thanh
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 045 – Cấn Trai đề bích
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 046 – Khốc Đặng Cửu Tư tiên sinh
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 047 – Tịnh đầu cúc
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 048 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 01 – Gia Định Kim Thành
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 049 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 02 – Hoa Phong cổ lũy
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 050 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 03 – Ngưu Tân ngư địch
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 051 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 04 – Lộc động tiều ca
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 052 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 05 – Mai khâu túc hạc
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 053 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 06 – Liên Chiểu miên âu
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 054 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 07 – Phù Gia điếu nguyệt
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 055 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 08 – Chu thổ sừ vân
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 056 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 09 – Lâu viên giác liệp
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 057 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 10 – Quất xã táo ti
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 058 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 11 – Cẩm Đàm phân phái
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 059 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 12 – Thạch Hỏa lưu quang
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 060 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 13 – Tân Triều đãi độ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 061 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 14 – Bình Thủy quy phàm
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 062 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 15 – Ngư Tân sơn nhị
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 063 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 16 – Tiên Phố giang thôn
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 064 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 17 – Tân Kinh thần mục
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 065 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 18 – Trấn Định xuân canh
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 066 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 19 – Thùy Vân quất phố
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 067 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 20 – Tắc Khái qua điền
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 068 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 21 – Ngao Châu mộ cảnh
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 069 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 22 – Quy Dữ vãn hà
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 070 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 23 – Long Hồ ẩn nguyệt
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 071 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 24 – Lại Úc quan lan
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 072 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 25 – Mỹ Tho dạ vũ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 073 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 26 – Chiêu Thái tình yên
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 074 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 27 – Long Xuyên tửu đĩnh
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 075 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 28 – Võng thị ngư đăng
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 076 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 29 – Tân Châu thú cổ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 077 – Gia Định Tam Thập Cảnh: 30 – Quang Hóa Hồ già
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 078 – Vô đề
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 079 – Quá Linh Đinh dương hữu cảm
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 080 – Hổ Môn quan dạ bạc
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 081 – Tặng Hổ Môn Tả dực Tổng binh Hoàng Tiêu
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 082 – Tặng Đông Quan huyện Chánh đường Phạm Văn An
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 083 – Tặng Việt Thành bạn sứ Thái Thế Cao
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 084 – Bà Châu cổ tháp
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 085 – Sứ hành thứ Quảng Đông thư hoài
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 086 – Hoa điền quán tẩu
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 088 – Du Hải Chàng tự tặng Tuệ Chân thượng nhân
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 089 – Túc Bạch Vân sơn tự
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 090 – Việt Trung hoài cổ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 091 – Họa vân gian Diêu Kiến tú tài kiến tặng nguyên vận
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 092 – Linh Dương hiệp vọng phu thạch
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 093 – Quế Lâm đông nhật vọng thỉnh phong chánh sứ Lê Quang Định Binh bộ thượng thư
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 094 – Sứ quán dạ ngâm
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 095 – Hành quán khiển hứng
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 096 – Dạ khởi
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 097 – Dạ tọa
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 098 – Quế Lâm trừ dạ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 099 – Đăng Thê Hà sơn tự
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 100 – Lữ thứ Hoa triêu
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 101 – Lô Từ đường dạ bạc
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 102 – Tương hành tạp vịnh nghịch lưu
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 103 – Hạo thử
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 104 – Văn địch
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 105 – Quan lô từ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 106 – Đề khắc Ngô Khê kính thạch
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 107 – Hành giang hiểu phiếm
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 108 – Vị đề Tương Lâm Lục tri huyện mai cúc phiến diện
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 109 – Sở Trung
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 110 – Thạch Cổ sơn nạp lương
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 111 – Họa Lê Tấn Trai Binh bộ Thạch Cổ sơn thư viện nguyên vận
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 112 – Đề Trường Sa Triệu tri huyện phiến diện Lý Hàn lâm họa mai
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 113 – Đăng Trường Sa Củng Cực lâu lưu đề
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 114 – Củng Cực lâu đối vũ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 115 – Quá Động Đình hồ hữu cảm
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 116 – Đề Nhạc Dương lâu
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 117 – Tế Phong đài
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 118 – Chu đình Xích Bích ngẫu ngâm
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 119 – Sở Giang hạ phiếm thư sự
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 120 – Vũ Xương chu trung khẩu tặng Sở kiến
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 121 – Đề Hoàng Hạc lâu
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 122 – Anh Vũ châu
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 123 – Đề Hán Dương tri phủ Kỷ Hương tùng hạ ngư ông đồ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 124 – Hựu đề dương liễu hạ nhị mỹ nhân ỷ thạch đồ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 125 – Sứ đình Hán Dương Thiên Đô am lưu đề
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 126 – Thư tặng Thiên Đô am Minh Viễn lão thiền sư
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 127 – Hoàng Pha lộ trung vãn hành
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 128 – Tín Dương châu sơn lộ nữ tiếu nhi tặng chi
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 129 – Lục nguyệt ký vọng dạ độ Trường Đài quan
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 130 – Xác Sơn dạ phát
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 131 – Nghiệp trung
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 132 – Đồ kinh Tân Trịnh khất thủy Vu Sơn gia lão phố nhân dĩ thi tạ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 133 – Đồ trung thư sự
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 134 – Lạc trung
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 135 – Hà Nam lộ trung lập thu
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 136 – Khai Phong phủ hành quán lập thu bệnh trung ngâm
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 137 – Trịnh Châu ngọa bệnh
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 138 – Bệnh đình Hà Nam
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 139 – Độc Vân tiều thi tiên nhân hứng đề bích
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 140 – Đề Nghi Câu dịch
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 141 – Nghi Câu dịch thất tịch
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 142 – Dự Nhượng kiều
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 143 – Qua Hổ Đà hà
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 144 – Tặng Hưng Long tự Dương Tuyền lão hòa thượng
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 145 – Tái độ Hoàng Hà
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 146 – Tín Dương châu quy trình sở phỏng bất ngộ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 147 – Ngũ Hiểm than
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 148 – Sứ bộ xuất Nam Quan hồi quốc khẩu chiếm
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 149 – Tự trào
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 150 – Phú đắc cúc thủy nguyệt tại thủ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 151 – Nam Mai
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 152 – Họa vân đồ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 153 – Tùng đào
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 154 – Điếu Phạm Chung Cơ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 155 – Khốc Hộ bộ thượng thư Mẫn Chính hầu Lê Quang Định
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 156 – Điệu Nguyễn Quế Cơ
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 157 – Thương đệ tam tam tử Thiên Hóa
 • Trịnh Hoài Đức – Cấn Trai thi tập: 158 – Thủy liễu