Văn học

Lê Quang Định - Hoa Nguyên Thi Thảo 1807

 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 01 – Mặc Châu giang dạ bạc
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 02 – Lô giang tảo phiếm
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 03 – Hưởng hồ
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 04 – Đăng Kim Kê nham
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 05 – Nam Ninh ký thắng
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 06 – Hựu
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 07 – Vĩnh Thuần thành ký kiến
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 08 – Nam Hương đường ký kiến
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 09 – Đề mỹ nhân dao lỗ đồ
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 10 – Đồ trung từ thân húy nhật hoài cảm
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 11 – Quá Ngũ Hiểm than
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 12 – Tầm Châu dạ bạc
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 13 – Biệt Nam Ninh Phân phủ Hoàng Đức Minh
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 14 – Ngô Châu trừ dạ
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 15 – Khách trung nguyên nhật
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 16 – Dạ hàn ngẫu tác
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 17 – Khách ngộ húy nhật cảm tác
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 18 – Du Thê Hà sơn tự
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 19 – Hựu bộ Trịnh Cấn Trai nguyên vận
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 20 – Tặng Lâm Quế huyện Phạm lão gia
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 21 – Lô từ
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 22 – Quế Lâm giải lãm, thứ vận
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 23 – Lô Từ đường dạ bạc, thứ vận
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 24 – Toàn Châu khách trung Đoan Ngọ
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 25 – Hựu thứ Cấn Trai vận
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 26 – Đề Tương Sơn tự
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 27 – Hựu bộ Trịnh Cấn Trai nguyên vận
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 28 – Đề Ngô Khê tự
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 29 – Tiêu Tương chu hành tạp hứng
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 30 – Đề Thạch Cổ sơn thư viện
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 31 – Đề phiến tặng Từ sư gia
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 32 – Đề phiến tặng Tương Đàm Lục Dự tri huyện
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 33 – Đề phiến tặng Thông thủ Trường Sa phủ Đường Cảnh
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 34 – Đăng Củng Cực lâu
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 36 – Ngẫu tác
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 38 – Quá Nam Bình sơn hoài cổ
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 39 – Đăng Hoàng Hạc lâu tác
 • Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 40 – Lưu đề Hán Dương Thiên Đô am
 • Lê Quang Định – Tác phẩm
 • Lê Quang Định – Tiểu sử
 • Tả quân Lê Văn Duyệt - Lược sử

 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 01 – Trận máu lửa ở biển Thi Nại
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 02 – Từ chức Thái giám đến ngày thất thủ Gia Định lần thứ nhất
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 03 – Ở Phú Quốc vào Gia Định, lại ở Gia Định ra Phú Quốc
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 04 – Vua tôi gặp nhau
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 05 – Bước gian hiểm trên con đường Vân Dã – Thi Giang
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 06 – Ba năm ở Xiêm
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 07 – Dự vào đạo quân Thần Sách
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 08 – Giải vây thành Diên Khánh
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 09 – Trái núi trước mặt – Chén rượu trên bành voi
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 10 – Hạ thành Phú Xuân
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 11 – Đánh thành Qui Nhơn
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 12 – Kéo quân ra Bắc
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 13 – Dẹp mọi Thạch Bích
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 14 – Dựng lại ngôi vua Chân Lạp, dỗ dành nhân dân Gia Định
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 15 – Tố cáo án Nguyễn Văn Thuyên
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 16 – Kinh lược hạt Thanh, Nghệ
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 17 – Coi đất Gia Định
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 18 – Ân điển của hai vua Gia Long, Minh Mạng đối với Duyệt và nhà Duyệt
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 19 – Lời buộc án của triều Minh Mạng
 • Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử: 20 – Dật sự
 • Tân Dân Tử - Giọt máu chung tình 1926

 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: 00 – Giới thiệu
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: 01 – Lời phụ thuyết
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: 02 – Lời tự
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 01
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 02
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 03
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 04
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 05
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 06
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 07
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 08
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 09
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 10
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 11
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 12
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 13
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 14
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 15
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 16
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 17
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 18
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 19
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 20
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 21
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 22
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 23
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 24
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 25
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 26
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 27
 • Tân Dân Tử – Giọt máu chung tình: Hồi thứ 28 – Chung